Қазақстандағы тау-кен өндірісінің және металлургиялық сектордың даму траекториясын іргелі жақсарту

Директорлар кеңесі

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

Жалғыз акционердің өкілі, директорлар кеңесінің төрағасы
Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі
Жалғыз акционердің өкілі
Тәуелсіз директор
«Тау-Кен Самұрық» АҚ Корпоративтік хатшысы