Біз стратегиялық инвесторлармен бірлесіп жобаларды іске асыру арқылы Қазақстан Республикасының тау-кен металлургиялық саласының жекелеген секторларын дамытуға үлес қосамыз

Акция

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қоғамның Жарғысына сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ жай акцияларды шығаруға құқылы.

Акция түрлері

Қоғамның жай акциялары акционерлердің жалпы жиналысына, дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқығын береді. Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер алу, сондай-ақ ол Қазақстан Республикасының заңнамасында белгілеген тәртіппен таратылған кезде, қоғам мүлкі бөлігіне құқық береді. Дауыс беруге жататын акциялардың пайыздық арақатынасы, Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы көлемінің «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма мүшелері және «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі мүшелері арақатынасына қатысты емес.

Бағалы қағаздарды шығару туралы мәлімет және Қоғамның Жарғылық капиталы

Жарияланған қарапайым акциялардың саны 400 981 дана

Орналастырылған қарапайым акциялардың саны 292 887 дана

Орналастырылмаған қарапайым акциялардың саны 108 094 дана

Акциялардың атаулы құны 1000 теңге

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Жарғылық капиталы 28.02.2017 жылы 252 874 907 000 (екі жүз елу екі миллиард сегіз жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз жеті мың тоғыз) теңге.

Ескертпе: төменде электронды түрде: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есебі: 2015 жылғы 14 сәуірінен бастап 2015 жыл 13 қазан кезеңі аралығы ішінде.

Бөлімнің құжаттары: