Тұрақты даму талаптарына сәйкес инвестициялық жобаларды тиімді іске асыру және қатты пайдалы қазындының басым түрлері активтерін тиімді пайдалану есебінен, Қазақстан Республикасының тау-байыту және металлургиялық жобаларын дамыту

Тұрақты даму қағидаты (корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік )

Компания үшін нәтиже қана емес, сонымен бірге оларға қол жеткізу тәсілдері маңызды. Компанияның корпоративтік әлеуметтік саясатының маңызды қағидаты, әлеуметтік жауапкершілік қағидаттары болып табылды, ол үшін Компания:

- толықтай алғанда азаматтық қоғамның мүддесін есепке ала отырып, өзінің стратегиясын қалыптастырады;

- заңнамына сақтаайды;

- көпшілік қабылдаған моральдық-этикалық нормаларды ұсынады;

- адамның құқығын құрметтейді;

- өзінің қызметіне мүдделі тараптардың-акционерлердіңғ қызметкерлердің, әріптестердің, тұтынушылардың, компания қызмеі мен қандай да бір байланыса бар өзге де әлеуметтік топтардың мүдделері балнсын қамтасыз етуге ұмтылады;

- табиға ресурстарды неғұрылым ұқыпты пайдалануға және халықтың тіршілік жағдайларын жақсартуға ұмтыла отырып, Келешек ұрпақтың мүдделерін ескереді;

- Компания қызметкерлерінің қауіпсіздігінің қамтамасы ету және денсаулығын сақтау бойынша бірізді жұмыс атқарады.

Бөлімнің құжаттары: