Сыртқы аудит саясаты

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» AҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 26 қарашада бекітілген Аудиторлық ұйымдар қызметін тарту саласындағы саясатты басшылыққа алады. Саясаттың негізгі ережелері аудитордың объективтілігі мен тәуелсіздігіне залалсыз және мүдделер қақтығысына жол бермей белгілі бір аудиторлық және аудиторлық емес қызметтерді көрсету үшін аудиторларды тарту мүмкіндігін береді.

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы аудиторлық есепті дайындауға жауапты жоба бойынша серіктесін немесе сыртқы аудиторды мерзімді алмастыруды жүзеге асырады. Сыртқы аудиторды ауыстыру мерзімі кемінде 7 тізбекті жылды құрайды.

2016 жылдан бастап «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» AҚ аудиторы «Grant Thornton» ЖШС болып табылады.