Директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпарат

2019 жылы 12 мәжіліс өткізілді, оның ішінде 1-уі сырттай, онда 162 мәселе қаралып, тиісті шешімдер қабылданды. Директорлар кеңесінің негізгі шешімдері Компания қызметінің бірқатар негізгі бағыты бойынша қабылданды:

 • 2020-2024 жылдарға арналған шоғырландырылған Даму жоспары;
 • 2020 жылға арналған қызметтің негізгі корпоративтік көрсеткіштері және олардың мақсатты мәндері;
 • Инвестициялық жобаларды іске асыру тиімділігі;
 • Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және қызмет үздіксіздігін басқару жүйелерін жетілдіру;
 • «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес ұйымдарының Бақылау кеңестерінің құрамдарын сайлау;
 • «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұйымдық құрылымын бекіту.

Аудит жөніндегі комитет

2019 жылы Аудит жөніндегі комитет 11 күндізгі мәжіліс өткізген. Онда 61 мәселе қарастырылып, тиісті нұсқаулар берілген.

Аудит жөніндегі комитет 2019 жылы Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар жасаған, соның ішінде:

Ішкі аудит сұрақтары (әрбір мәжілісте), соның ішінде:

 • Ішкі аудит қызметінің (бұдан әрі – Қызмет) жылдық және тоқсандық есептері;
 • Қызмет жұмыскерлерін қабылдау, жұмыстан босату және сыйақы берумен байланысты кадрлық мәселелер;
 • Атқарушы органға арналған консультациялық тапсырмалар, Қор және Аудит жөніндегі комитеттің тапсырмасы бойынша жоспардан тыс тексерулер.

Сыртқы аудит сұрақтары, соның ішінде:

 • Компанияның және оның еншілес ұйымдарының 2018 жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудит нәтижелері;
 • Тау-Кен Самұрық және оның еншілес ұйымдарының 2018 жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитінің нәтижелері туралы басшылыққа хат;
 • Компанияның және оның еншілес ұйымдарының 2019 жылдағы 9 айының және 1-ші жартыжылдығының шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудит нәтижелері.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі:

 • тәуекелдер бойынша тоқсандық есептер талқыланып бағаланған;
 • тәуекелдер деңгейі туралы өтініш, тәуекелдер регистрі және тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспары, тәуекелдер картасы;
 • тәуекелдерге толеранттылық деңгейлері және 2020 жылға арналған негізгі тәуекел көрсеткіштерінің регистрі..

Комплаенс-офицердің қызметін реттейтін қаралған мәселелер:

 • Комплаенс-офицердің кандидатурасын келісімдеу;
 • Комплаенс-офицердің қызметі бойынша ішкі құжаттарды қарау (ереже, саясат және процедуралар);
 • Комплаенс-офицердің қызметі туралы есептерді мақұлдау.

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет

Есепті кезеңде Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет толық құрамда 12 күндізгі мәжіліс өткізген, онда 59 мәселе қарастырылып, Директорлар кеңесіне тиісті нұсқаулар берілген.

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеттің 2019 жылы қарастырған негізгі мәселелері:

 • Ұйымдық құрылымды қарау.
 • «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелеріне кандидаттарды қарау, осыған байланысты Басқарманың теңгерімделген құрамы қалыптастырылды.
 • КПД орындау негізінде Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс-офицердің, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау.
 • «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелеріне арналған негізгі мотивациялық қызмет көрсеткіштерін және олардың мақсаттық мәндерін қарау.
 • «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес құйымдарының Бақылау кеңестерінің құрамдарын өзгерту және сайлау..

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет

Есепті кезеңде Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет 7 күндізгі мәжіліс өткізген, онда 18 мәселе қарастырылып, Директорлар кеңесіне тиісті нұсқаулар берілген.

2019 жылы Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар жасаған, соның ішінде келесі мәселелер бойынша:

 • 2020-2030 жж. арналған Даму стратегиясын өзектендіру бойынша қызметтің негізгі бағыттарын қарау, талқылау.
 • Даму стратегиясын іске асыру бойынша есептерді қарау.
 • Инвестициялық жобалардың іске асырылуына мониторинг жүргізу.
 • Инвестициялық жобалар бойынша мәмілелерді мақұлдау.
 • Жоғарыда көрсетілген Директорлар кеңесі жанындағы комитеттермен қаралған мәселелер туралы толығырақ ақпарат «Есептер және нәтижелер» бөлімінде берілген.