Акция

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қоғамның Жарғысына сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ жай акцияларды шығаруға құқылы.

Акция түрлері

Қоғамның жай акциялары акционерлердің жалпы жиналысына, дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқығын береді. Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер алу, сондай-ақ ол Қазақстан Республикасының заңнамасында белгілеген тәртіппен таратылған кезде, қоғам мүлкі бөлігіне құқық береді. Дауыс беруге жататын акциялардың пайыздық арақатынасы, Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы көлемінің «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма мүшелері және «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі мүшелері арақатынасына қатысты емес.

Бағалы қағаздарды шығару туралы мәлімет және Қоғамның Жарғылық капиталы

Жарияланған қарапайым акциялардың саны 400 981 дана

Орналастырылған қарапайым акциялардың саны 292 887 дана

Орналастырылмаған қарапайым акциялардың саны 108 094 дана

Акциялардың атаулы құны 1000 теңге

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Жарғылық капиталы 252 874 907 000 (екі жүз елу екі миллиард сегіз жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз жеті мың тоғыз) теңге.

Акцияларды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу туралы.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңның 11-бабы 4-тармағының және 2018 жылғы 29 қазандағы №247 Қаулыға 1-қосымшаның 12-тармағының негізінде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ № 32 Акцияларды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеді (Қоғамның атауы мен орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты).

Бөлімнің құжаттары: