Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған «Silicon mining» ЖШС қаржылық есеп беру аудитін өткізу бойынша аудиторлық қызметтер көрсету сатып аплу жонинде Хабарлама

АудиторлықжәнеілеспеқызметтеркөрсетудіңТапсырушысыболыптабылатын «Silicon mining» ЖШС «Самрұқ-Қазына» АҚБасқармасының 2016жылғы27желтоқсанындағышешіміменбекітілген (№ 46/16хаттама) сенімдібасқарушылықнемесеменшіктікқұқығындатуранемесежанаматүрдеелупайызданастамдауысқұқығынберетінакцияларға (қатысуүлесі) ие «Самрұқ-Қазына» АҚұйымдарымен «Самрұқ-Қазына» АҚүшінаудиторлықұйымдардытаңдаубойыншаЕрежелеріннегізгеалаотырып, келесікөлемдежәнекелесішарттардааудиторлықжәнеілеспеқызметтеркөрсетуүшінАудиторлықұйымдардытаңдауРәсімдерінөткізутуралыжариялайды:

1. Сатыпалынатын 2019, 2020, 2021жылдаргааудиторлықжәнеілеспеқызметтеркөлемініңқысқашасипаттамасы:

ҚаржылықесепберудіңхалықаралықстандарттарынасәйкесдайындалғанТапсырушыныңқаржылықесепберуаудитінөткізубойыншааудиторлыққызметтеркөрсетуталапетіледі:

– сәйкесжылдың 31 желтоқсанымерзіміндеаяқталатынкезеңніңқаржылықесепберуаудиті.

– «Самрұқ-Қазына» АҚбекітілген 2019, 2020, 2021 жылғы құрылымдар бойынша жылдық қаржылық есеп беру аудиті.

2. Құпиялық туралы келісімге қол қойылғаннан кейін Қатысушылардың ресми сұраныстары бойынша берілетін әлеуетті Қатысушыларды таңдау рәсімінде (1) қатысуға сұраныста сипатталған басшылыққа хаттарда сәйкес нұсқаулармен берілетін бағасы Қызметтердің жалпы сомасына қосылған аудиторлық тексерісті өткізу аясында сатып алынатын аудиторлық және ілеспе қызметтердің толық сипаттамасы.

3. ӘлеуеттіқатысушылардыңөкілдеріменуәкілдендірілгенАудиторлықұйымдытаңдауРәсімінеқатысуғаСұраныстыңкөшірмесінэлектрондытүрденемесеқағазнұсқасындакелесімекенжайбойыншаұсынуқажет:Қарағандық., БұқарЖырау даңғ., 49/6, 804 кеңсе

4. Аудиторлық ұйымдар қызметін сатып алуға бөлінген сома: 3 900 000 теңге ҚҚС есебімен.

5. Қатысушылардың ресми ұсыныстары Тапсырушыға 3 т. көрсетілген мекенжайлар бойынша желімделген конвертте ұсынылады. Әлеуетті қатысушылармен немесе олардың уәкілетті өкілдерімен ресми ұсыныстарды әдейі берген жағдайда әлеуетті Қатысушылар немесе олардың уәкілетті өкілдері ресми ұсыныстарды беру құқығында әлеуетті Қатысушының қызығушылықтарын білдіретін тұлғаларға жеке басын куәландыратын құжат көшірмесімен сенімхат беруі қажет.

Ресми ұсыныстармен конверттерді ұсынудың басталу мерзімі: 2019 ж. 4 қараша (сағат 8.30-дан сағат 18.00 дейін, түскі ас сағат 12.30-дан сағат 14.00 дейін).

Ресми ұсыныстармен конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі: 2019 ж. 18 қараша (сағат 18.00 дейін).

Таңдау рәсіміне қатысуға ұсыныстармен конверттер 2019 жылғы 20 қарашада сағат 10.00 келесі мекенжай бойынша ашылады: Нұр-Султан қ., Е10 көш., 17/10, 6-қабат. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды келесі телефон бойынша алуға болады: 8 (7212) 996764.

Аудиторлық ұйым сенімсіз әлеуетті жеткізушілер Тізімінде Холдингінде (2) және (немесе) мемлекеттік сатып алулардың жосықсыз қатысушылары Реестрінде тұрған болса Таңдау рәсіміне қатысуға құқығы жоқ.

Аудиторлық ұйым өзінің қызметтер көрсетуге ресми ұсынысында сәйкес анықтама беру жолымен өзінің тәуелсіздігін дәлелдеуі қажет.

Таңдау рәсімін өткізу кезінде Тапсырушы Комиссиясы хаттамада көрсетілуі тиіс Қатысушының тәуелсіздігі сұрағы бойынша міндетті тәртіпте өзінің қорытындысын шығарады.

(1) Қатысушы – тәртіпке сәйкес Таңдау рәсіміне қатысатын, аудиторлық ұйымның қызметтерін сатып алулары туралы келісімшарт жасауға талапкер аудиторлық ұйым

(2)Холдинг – сенімді басқарушылық немесе меншіктік құқығында тура немесе жанама түрде елу және одан астам пайыз дауыс құқығын беретін акцияларға (қатысу үлесі) ие «Самрұқ-Қазына» АҚ және заңды тұлғалар жиынтығы.