«Тау-Кен Самұрық» АҚ «Шоқпар-Гагарин» ЖШС жарғылық капиталына 100% дейінгі қатысу үлісін иеліктен алу мүмкіндігі туралы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасын Жамбыл облысындағы Гагарин кен орны алтын рудасын барлау» және «Қазақстан Республикасын Жамбыл облысындағы Шоқпар кен орны алтын рудасын барлау» кен орындарына арналған келісімшарттарға байланысты «Шоқпар-Гагарин» ЖШС жарғылық капиталына 100% дейінгі қатысу үлесін иеліктен шығару

Иеліктен алу объектісі: «Шоқпар-Гагарин» ЖШС жарғылық капиталына 100% дейінгі қатысу үлісі.

Жер қойнауын пайдалану түрі: барлау

Пайдалы қазынды түрі: алтын, күміс

Гагарин: Қазақстан Республикасын Жамбыл облысындағы Гагарин кен орны алтын рудасын барлауға арналған 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 4323-ТПИ келісімшарт (бұдан әрі – Гагарин келісімшарты). Келісімшартты қолдану мерзімі 4 жыл.

Шоқпар: Қазақстан Республикасын Жамбыл облысындағы Шоқпар кен орны алтын рудасын барлауға арналған 2014 жылғы 14 қаңтардағы № 4333-ТПИ келісімшарт (бұдан әрі – Шоқпар келісімшарты). Келісімшартты қолдану мерзімі 4 жыл.

Жер қойнауын пайдалану құқығының иесі: «Шоқпар-Гагарин» ЖШС.

«Шоқпар-Гагарин» ЖШС бойынша қысқаша ақпарат.

«Шоқпар-Гагарин» ЖШС Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 8-үй, «Б» блок, 1337в кеңсе мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 204 жылғы 28 наурызда тіркелен болатын.

«Шоқпар-Гагарин» ЖШС «Тау-Кен Самұрық» АҚ 100% еншілес ұйымы болып табылады.  

«Шоқпар-Гагарин» ЖШС 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бухгалтерлік балансы.

                                                                                                                                                          мың теңгеде

АКТИВТЕР

Жолдар коды

Есепті кезең соңында

Есепті кезең басында

1

2

3

4

I. Қысқа мерзімді активтер

 

 

 

Ақша қаражаты және олардың баламасы

010

57

174

Басқа да қысқа мерзімді активтер

019

2 180

186

Қысқа мерзімді активтер жиыны (жолдар сомасы 010 – 019)

100

2 236

359

Сатуға арналған активтер (немесе шығып қалатын топтар )

101

II. Ұзақ мерзімді активтер

 

 

 

Сату үшін қолда бар қаржылық активтер

110

Барлау және бағалау активтер

120

667 972

230 008

Басқа да ұзақ мерзімдік активтер

123

7 232

1 947

Ұзақ мерзімдік активтер жиыны (жолдар сомасы 110 – 123)

200

675 203

231 955

БАЛАНС (жол 100 + жол 101 + жол 200)

 

677 440

232 314

МІНДЕТТЕМЕ ЖӘНЕ КАПИТАЛ

Жолдар коды

Есепті кезең соңында

Есепті кезең басында

1

2

3

4

III. Қысқа мерзімді міндеттемелер

 

 

 

Қысқа мерзімдік сауда және басқа да кредиттік берешектер

213

12 833

207 110

Қысқа мерзімдік резервтер

214

293

293

Табыс салығы бойынша ағымдағы салықтың міндеттемелер

215

Қызметкерлер сыйақысы

216

23

Басқа да қысқа мерзімдік міндеттемелер

217

Қысқа мерзімдік міндеттемелер жиыны (жолдар сомасы 210 217)

300

13 149

207 403

Сатуға арналған, шығарылатын топтар міндеттемелері

301

IV. Ұзақ мерзімдік міндеттемелер

 

 

 

Ұзақ мерзімдік міндеттемелер жиыны (жолдар сомасы 310 316)

400

V. Капитал

 

 

 

Жарғылық (акционерлік) капитал

410

725 743

26 829

Тікелей пайда (өтелмеген шығын)

414

(61 453)

142

Негіздік ұйымдар меншігіне жататын капитал жийыны (жолдар сомасы 410 – 414)

420

664 291

26 971

Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі

421

Барлық капитал (жол 420 +/- жол 421)

500

664 291

26 971

БАЛАНС (жол 300 + жол 301 + жол 400 + жол 500)

 

677 440

234 373

*Аудиттелмеген қаржы есептілігі.

 

Жер қойнауын пайдалану объектілерінің қысқаша геологиялық ақпараты.

  1. Гагарин кен орны.

Гагарин кен орны Жамбыл облысының Қордай ауданында, Алматы қаласының батысында 200 км, Отар т/ж станциясынан 60 км, ауданы 5 (бес) кв.км геологиялық телім учаскесінде орналасқан.

Учаскеден Алматы-Бішкек автотасжолына дейінгі қашықтығы қатты жабынды жол бойымен 17 км; дала жолымен – 8 км. Таяудағы Бірлік т/ж ст. кен орнынан 35 км орналасқан.

Ауданның қомақты бөлігі Ақтас интрузив қордай-шатыркөл интузивті кешенінен жиналған, алдыңғылардың пікірі бойынша амфиболитке айналған ргайтин дестелі андезит құрамды туфоген жынысы учаскені жарып өтеді.   

Гагарин кен орны запасы

С2 категориясы бойынша 1,2,3 руда денелер бойынша Қазақстан Республикасы МЗК балансында мына запастар есепке алынған (ЗКО, № 16 хаттама, 1992 ж.):

руда                    1659,6 мың тонна.

алтын                  9430,3 кг

күміс                   85,4 тонна

алтын құрамы      5,7 г/тонна

күміс құрамы       51,5 г/тонна.

Руда денелердің геологиялық ерекшеліктері бойынша кен орны геологиялық барлау жұмыстары үшін күрделілігі үшінші топқа жатады. 

Жер қойнауын пайдалануға арналған Гагарин келісімшарты бойынша ағымдағы жағдай

№4323-ТПИ келісімшарты негізінде 2014 жылдан бастап осы уақытқа дейін Гагарин кен орнына, бұрындары орындалған запас есебінің шүбәсіздігін арттыру және кен орны рудаларының гидрогеологиялық, тау-кен техникалық және экологиялық технологиялық қасиеттері туралы ақпараттарды толықтыру мақсатында, оның геологиялық-экономикалық бағасын негіздеу және бұрыннан белгілі запасын белгілі запасын үстемелеу үшін геологиялық барлау жұмыстарының бағалау кезеңі жүргізіледі.

 2014-2015 жылдары мынадай жұмыс көлемі орындалды:

барлық келісімшарттық аумақты (электробарлаудан және магнитті барлаудан тұратын кешен) алаптық геофизикалық зерттеу;

іздестіру маршруттары – 50  қума км;

келісімшарттық аумақтың бөлігін топографиялық түсіру (М 1:2000);

тауөту жұмыстары (өтпелер және арықтар құжаттамасы) – 4056,6 м3;

– бағалау ұңғымаларын бұрғылау – 9600 қума м (32 ұңғыма);

барлық бұрғыланған ұңғымалар бойынша геофизикалық зерттеулер;

барлық құрылыстық әзіренімдерді сынау және құжаттандыру;

сынамаларды зертханалық саралап зерттеу (алтынды ICP-AES талдау және сынамалық талдау).

2016 жылға бағалық бұрғылауды жалғастыру жоспарланған, сондай-ақ руданың байығыштығын технологиялық зерттеу және ауданды гидрогеологиялық зерттеу.

 

  1. Шоқпар кен орны 

Жамбыл облысы Қордай ауданы Кендіктас тауларында орналасқан Шоқпар кен орнының географиялық-экономикалық ахуалы қолайлы.

Кен орнының геологиялық телімі учаскесінің ауданы 4,2 км2.

Кен орнынан Алматы қаласына дейінгі қашықтық 227 км құрайды, оның ішінде Алматы-Бішкек тас жолы  210 км, Ноғайбай селосына дейінгі асфальт жол бойымен 12 км және бұдан әрі жолсызбен. Алматы темір жолы кен орнының солтүстігінен өтеді, Таяудағы Отар станциясына дейінгі қашықтық 50 км құрайды.

Кен орны гидротермалды кварц-желі типіне және төмегі-орта орбовик шарбақты дестелі көміртек-кремний шөгіндісінде ұсақтаудың минералданған аймақ типіне жатады. Кендену гранодиориттердің ірі соңғы ордовик сілемі оңтүстік экзо түйсінде оқшауланады.

Руда дененің ішкі құрылымы брекчирлену, тақтастандану, кварцты тастатамырлану мен желісі тарамдану минералды аймақта құрамдасуымен айқындалады. Алтынның негізгі көлемі кварц – полиметалдың тамырлануына және тастамырлануына байланысты, жекелеген тамырлану көлемі 1-1,5-ден 50м дейін, қуаттылығы 0,1 – 2,5м.

Өнеркәсіп рудалары жеті кен аймағына оқшауланған.

Жоғарыда аталған блоктар бойынша есептелген запасы сатылы жазықтықта руда дененің геологиялық блогы әдісімен орындалады. С2 категориясы запасы 280 м тереңдікке дейін есептелді, болжанған ресурсы Р1 – 450 м дейін. Руда денелердің шағын 12, 9 және 6 блоктары, беткейдегі 40-60 м бойына созылып жатқан штольнямен байқалғаны  С1 категориясына жатқызылуы мүмкін.

Кен орыны запасы КСРО МинГео ЗОК бекіткен кондициялар қолданыла отырып бағаланған (1989ж):

– сынамадағы жақтаулық алтын құрамы – 1,0 г/т;

– жазықтығы мен құламасы бойынша есептелген блоктардың кескіндену қазындысында алтын құрамы – 3,0 г/т;

– есептелген блоктағы алтынның ең аз өндірістік құрамы минимальное – 4,0 г/т;

– руда дененің ең аз қуаты – 1,0м, қуаты аз және құрамы мол алтын жағдайында тиісінше метрограмммен пайдалану;

– руда дененің өнеркәсіптік кескінденуі байқалатын кенсіз қабаттардың қуаты – 3,0м.

Шоқпар кен орны запасы

С1+С2 категориялар бойынша 280 м тереңдікке дейінгі жеті руда дене бойынша бағаланған, алайда Қазақстан Республикасы МЗК сынақтан өтпеген запастың қосындысы мынаны құрады:

руда                    2105,6 мың тонна.

алтын                  15 151,8 кг

күміс                   89,7 тонна

алтын құрамы      7,2 г/тонна

күміс құрамы       42,6 г/тонна.

Руда денелердің геологиялық ерекшеліктері бойынша кен орнының геологиялық жұмыстар үшін күрделілігі бойынша үшінші топқа жатады.

280 – 450 м дейін болжанған ресурсы – 15 000 кг алтын.

 

Шоқпар келісімшарты бойынша кен орнының акғымдағы ахуалы

Контракта №4333-ТПИ келісімшарт негізінде 2014 жылдан бастап осы уақытқа дейін, кен орнында, бұрындары орындалған запас есебінің шүбәсіздігін арттыру және кен орны рудаларының гидрогеологиялық, тау-кен техникалық және экологиялық технологиялық қасиеттері туралы ақпараттарды толықтыру мақсатында, оның геологиялық-экономикалық бағасын негіздеу және бұрыннан белгілі запасын белгілі запасын үстемелеу үшін геологиялық барлау жұмыстарының бағалау кезеңі жүргізіледі.

2014-2015 жылдары мынадай жұмыс көлемі орындалды:

барлық келісімшарттық аумақты алаптық геофизикалық зерттеу (электробарлаудан және магниттік барлаудан тұратын кешен);

– іздестіру маршруттары – 30 қума км;

барлық келісімшарттық аумақты топографиялық түсіру (М 1:2000);

тауөтпе жұмыстары (өтпелер және арықтар құжаттамасы) – 152 м3;

– бағалау ұңғымаларын бұрғылау – 7331,4 п.м (45 скважин);

барлық бұрғыланған ұңғымалар бойынша геофизикалық зерттеулер;

барлық құрылыстық әзіренімдерді сынау және құжаттандыру;

сынамаларды зертханалық саралап зерттеу (алтынды ICP-AES талдау және сынамалық талдау).

2016 жылға бағалық бұрғылауды жалғастыру жоспарланған, сондай-ақ руданың байығыштығын технологиялық зерттеу және ауданды гидрогеологиялық зерттеу.

Сату процесі

«Шоқпар-Гагарин» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесін сату  Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Тау-Кен Самұрық»  АҚ  ішкі қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Сатып алу процесі 2 кезеңнен тұрады:

  1. 1. Алдын алу кезеңі:
  2. Үлесті сатып алудың болжамды мөлшерінміндетті түрде көрсетіп, әлеуетті сатып алушы туралы ақпаратты ұсына отырып мүдделілік туралы хат.
  3. Әлеуетті сатып алушының өтімі бойынша құпия емес ақпараттарды ұсыну.
  4. Құпия ақпараттарды ұсыну үшін одан әрі мүдделілік болған жағдайда Құпиялылық туралы келісімге қол қою.
  5. «Тау-Кен Самұрық»  АҚ қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану жөніндегі құзыретті мемлекеттік органға Келісімшартқа байланысты құпия ақпараттарды беруге рұқсат алуға қатысты өтініш береді.

2 Іріктеуқорытындылау кезеңі

  1. Коммерциялық ұсыныстарды ұсынуға арналған өтінімді мүдделі тараптарға тарату және көпшілікке жариялау. Өтінімге мәміле жөніндегі ең төменгі талаптар мен коммерциялық ұсыныстарды берудің соңғы мерзімі енеді.
  2. Коммерциялық ұсыныстарды «Тау-Кен Самұрық»  АҚ уәкілетті органдарының қарауы.
  3. Аталған мәміле бойынша іріктелген тараппен бірге транзакциялық құжаттарға қол қою.

Негізгі заңнамаға сілтемеҚазақстан Республикасы құқықтық актілері:     http://www.tks.kz/page/zakonodatelstvo  (www.tks.kz/Инвесторам/Законодательство)

 

«Тау-Кен Самұрық»  АҚ  почталық мекенжайы:

Астана, 010000, Қазақстан Республикасы

Есіл ауданы, Д.Қонаев көш., 8, «Б» блок, Меруертті орам әкімшілік ғимараты, Б блок, 13-қабат.

Кеңсе

Тел.: +7 (7172) 55-95-72

Факс: +7 (7172) 55-27-80

e-mail: info@tks.kz

Мәселе туындаған жағдайдаға байланыстар:

Аршабеков Алибек

Инвестициялар жөніндегі басқарушы директор

+ 7 (7172) 55-95-17

a.arshabekov@tks.kz

Абдикеримов Алтай

Корпоративтік қаржы департаментінің бас менеджері

+7 (7172) 55-95-20

a.abdikerimov@tks.kz