Мәмілелер

Жасалуында қызығушылық орын алған, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шешімдер қабылдаған, «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылғы бірінші жарты жылдықта жасаған мәмілелері туралы ақпарат

«Тау-Кен Самұрық» АҚ сатып алу жоспарына сәйкес Қоғамның 2013 жылғы 30 желтоқсандағы шешімімен (№74-13 хаттама), жасалуында қызығушылық орын алған 13 мәмілені жасасу мақұлданды.

Бірінші жарты жылдықта жасалған аталған мәмілелер, тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуға бағытталған.

Сонымен бірге, Қоғам, жасалуында қызығушылық орын алған 1 мәмілені – «Тау-Кен Алтын» ЖШС-пен өтелетін займ шартын Қоғамның ықпалдасқан тұлғасымен жасасты (№14-14 хаттама) (шарттың жасалуы Қоғам Басқармасының 2014 жылғы 11 наурыздағы шешімімен мақұлданды).

Р/с

Шарттың атауы

Шарттың номері және жасалған күні

Мәміле тарабы

Мәміле бағасы (теңге, ҚҚС есепке алғанда)

Мәмілені бекіткен орж.ан

1

Кеңселік бөлмелердің қызметін сатып алу және ғимараттарға қызмет көрсету туралы шарт

№ 2. 06.01.2014 жыл

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС

116 977 875,84

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

2

Автомобиль паркингінде автомобиль қоятын орынды сатып алу туралы шарт

№ 3. 06.01.2014 жыл

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС

806 400

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

3

Интернет қызметі мен және ұсыну қызметін жәнетелефон байланысы қызметін сатып алу туралы шарт

№ 4. 06.01.2013 жыл

«Қазақтелеком» АҚ

8 249 812

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

4

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Электронды сатып алу ақпараттық қызметін пайдалану құқығын беру жөніндегі қызметті көрсету шарты

№ 7. 06.01.2014 жыл

«Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС

616 000

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

5

Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай номенклатурасын өзектендіру жөніндегі қызметтерді көрсету шарты

№ 8. 06.01.2014 жыл

«Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС

56 000

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

6

Жергілікті қамту мониторингі картасын техникалық сүйемелдеу жөніндегі қызметтерді көрсету шарты

№ 9. 06.01.2014 жыл

«Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС

784 000

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

7

«Тау-Кен Самұрық» АҚ әкімшілік-басқару персоналын тартуды зерттеу шарты

№ 17. 20.01.2014 жыл

«Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті» ЖУ

466 790

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

8

Телевизиялық және телекоммуникациялық жабдықтар қызметін сатып алу және жалдау туралы шарт (қызметтер көрсету және телехабарлар)

№ 19. 23.01.2014 жыл

«Қазақтелеком» АҚ филиалы Астанателеком» ЖЦТ

18 000

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

9

Полиграфиялық қызметтерді сатып алу туралы шарт

№ 20. 23.01.2014 жыл

«ЭЛЕКТРОНПОСТ.KZ» ЖШС

3 000 000

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

10

Жазылу жолымен мерзімдік баспа басылымдарын сатып алу жөніндегі қызметтер туралы шарт

№ 22. 24.01.2014 жыл

«Қазпочта» АҚ

602447,89

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

11

Жедел почта қызметін көрсетуге арналған шарт

№ 23. 27.01.2014 жыл

«Казпочта» – «EMS-Kazpost» АҚ

2 459 520

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

12

Құпиялылыққа қатысу туралы шарт

№ 40. 26.03.2014 жыл

«Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті» ЖУ

196 000

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

13

Семинар ұйымдастыру жөніндегі қызметтер көрсетуге арналған шарт

№ 47. 07.04.2014 жыл

«Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті» ЖУ

331 652

Қоғам Басқармасының хаттамасы №74-13. 30.12.2013ж.

14

Самұрық» АҚ өтеулі займы шарты

№ 15. 11.03.2014 жыл

«Тау-Кен Алтын» ЖШС

1 500 000 000

Қоғам Басқармасының хаттамасы №14-14. 11.03.2014ж.

Сондай-ақ, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінде 2014 жылғы қарашаға дейінгі мерзімге, жылдығы 0,1%, сомасы 637 000 000 теңге өтеусіз займды «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС бірге беру туралы 1-мәміле2014 жылғы 28мамырда (№07/14 хаттама) қаралған болатын.

Сонымен бірге, Қоғам Басқармасы 2014 жылғы екінші жарты жылдықтан бері мынадай бірнеше:

1.Жылдығы 0,1% сыйақы ставкасы бойынша 2015 жылғы 30 желтоқсанға дейін қайтару мерзімімен, сомасы 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге, 2014 жылғы 28.07. №51 өтеусіз займ шартын Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ бірлескен 2014 жылғы 24 маусымдағы (№44-14 хаттама).

2.Жылдығы 0,1% сыйақы ставкасы бойынша 2015 жылғы 05 қыркүйекке дейін қайтару мерзімімен, сомасы 437 293 000 (төрт жүз отыз жеті миллион екі жүз тоқсан үш мың) теңге, 2014 жылғы 05.09. №60 займ шарты «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының «Шоқпар-Гагарин» ЖШС бірлескен 2014 жылғы 05 қыркүйектегі мәмілелерді қарады.

Жасалуында қызығушылық орын алған, Қоғам Басқармасымен шешімдер қабылданған «Тау-Кен Самұрық» АҚ жасаған мәмілелер туралы ақпарат

Жасалуында «Тау-Кен Самұрық» АҚ қызығушылығы отын алған, «Тау-Кен Самұрық» АҚ-тың «Казатомөнеркәсібі-Демеу» ЖШС-пен мәмілесі жасалды.

«Казатомөнеркәсібі-Демеу» ЖШС «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобына кіреді, оның жалғыз қатысушысы «Қазатомөнеркәсібі» ҰАК» АҚ болып табылады. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Жарғысының 96-тармағы 24) тармақшасына сәйкес, жасалуында Қоғамның қызығушылығы орын алған мәмілелерді Жалғыз акционердің тобына кіретін ұйымдар арасында жасасу туралы шешімдерді қабылдау, «Тау-Кен Самұрық» АҚ құзырына жатады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2014 жылғы 26 қыркүйектегі шешіміне байланысты (№ 55-14 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Қазатомөнеркәсібі-Демеу» ЖШС-пен жасалған мәміле мақұлданды.

Мәміледе жалпы сомасы, ҚҚС қоспағанда, 1 453 491 (бір миллион төрт жүз елу үш мың төрт жүз тоқсан бір) теңге жалдау (пайдалану) қызметтерін «Тау-Кен Самұрық» АҚ сатып алуы қарастырылған.