Сатып алу жөніндегі НҚА

«Самұрық-Қазына» АҚДиректорларкеңесінің 2016 жылғы 28 қаңтардағышешімімен (№ 126 хаттама) бекітілген, «Самұрық-Қазына» ұлттықәл-ауқатқоры» акционерлікқоғамымендауысберушіакцияларының (қатысуүлестерінің) елужәнеоданкөппайызы «Самұрық-Қазына» АҚменшікнемесесенімдібасқаруқұқығынатікелейнемесежанаматиесіліұйымдардыңтауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердісатыпалуережесі («Самұрық-Қазына» АҚ ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесі күндізгі отырысының 2016 жылғы 6 қыркүйектегі № 132 шешімімен толықтырулар енгізілген; «Самұрық-Қазына» АҚ ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесі күндізгі отырысының 2016 жылғы 14 желтоқсандағы № 136 шешімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген; «Самұрық-Қазына» АҚ ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесі күндізгі отырысының 2017 жылғы 17 маусымдағы № 140 шешімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген)