2019 жылғы шешімдері

2019 жылғы 27 желтоқсанда «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 15 мәселесі қаралды:

 1. СЕО тұрақты есебін қарау туралы.
 2. СFО-ның 2019 жылдың 11 айы бойынша тұрақты есебін қарау.
 3. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ және «Қазақстан Фортескью» ЖШС геологиялық барлау жобаларын бірлесіп іске асыруды мақұлдау туралы.
 4. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ үшін қызметтің уәждемелі маңызды көрсеткіштерін және олардың 2020 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.
 5. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Комплеанс-офицерінің 2019 жылға арналған мақсаттарын бекіту туралы.
 6. «Tau-Ken Temir» ЖШС Байқау кеңесінің құрамын өзгерту туралы.
 7. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 наурыздағы шешімімен (Хаттама №02/19) бекітілген «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ басшы қызметкерлеріне әлеуметік қолдау көрсету туралы ережеге толықтырулар енгізу туралы.
 8. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ контрагенттерін комплеанс-тексеру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы.
 9. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2019 жылғы 4 тоқсан қорытындылары бойынша комплеанс-тәуекелдерін өзектендіру туралы.
 10. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ корпоративтік желісіне рұқсат етілмеген кіру мүмкіндігін тестілеу нәтижелері туралы есепті қарау.
 11. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ инвестициялық тәуекелдерін бағалау және басқару қағидаларын жаңа редакцияда бекіту туралы.
 12. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Корпоративтік есепке алу саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.
 13. Шоқпар және Гагаринское кен орындарында жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық режимге көшуін мақұлдау туралы.
 14. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ және «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасында жасалуына «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы.
 15. «Алайғыр» БК» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

2019 жылғы 27 қарашада «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 17 мәселесі қаралды:

1.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ СЕО 2019 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша жүйелі есебін қарау туралы.

2.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ СFО 2019 жылғы қаңтар-қазандағы жағдай бойынша жүйелі есебін қарау туралы.

3. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019-2023 жылдарға арналған Бизнес жоспарының орындалуы туралы 2019 жылдың 9 айы бойынша есебін қарау.

4.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның жарияланған акцияларын орналастыру туралы.

5.»Тау-Кен Проект» БК» ЖШС жарғылық капиталын төмендету туралы, «Тау-Кен Проект» БК атауын өзгерту туралы, жарғыны жаңа редакцияда бекіту туралы.

6. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 3-тоқсанға арналған болжалдарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

7.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, қарау.

8.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2019-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын» орындау бойынша 2019 жылдың үш тоқсаны бойынша есепті қарау туралы

9.»Taý-Ken Samuryq» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2019 жылдың үш тоқсанындағы қызметі туралы есепті қарау.

10.»Taý-Ken Samuryq» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің және Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетінің кейбір мәселелері туралы.

11.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен (Хаттама № 01/18) бекітілген «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Қызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

12.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар қызметі туралы 2019 жылғы үш тоқсандағы есепті қарау.

13.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Комплеанс-офицерінің 2019 жылға арналған мақсаттарын бекіту туралы.

14.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.

15.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің, Төрағасының, Директорлар кеңесі мүшелерінің және Корпоративтік хатшысының қызметіне бағалау жүргізу жөніндегі 2019-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

16.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ инвестициялық жобаларының іске асырылуын мониторингтеу жөніндегі 2019 жылдың 9 айының жиынтық есебін қарау.

17.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар қызметі туралы 2019 жылдың үш тоқсаны бойынша есепті қарау.

2019 жылғы 1 қарашада «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 11 мәселесі қарастырылды:

1.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған бизнес жоспарын (Даму жоспары) қарау.

2.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы.

3.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның Комплеанс-офицері туралы ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы.

4.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен оның еншілес ұйымдарында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын бекіту туралы.

5.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019 жылдың 3-тоқсанына Тәуекелдер бойынша есебін бекіту туралы.

6.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019 жылдың 3-тоқсанының қорытындылары бойынша өзектендірілген шоғырландырылған Тәуекелдер Тіркелімі мен Картасын бекіту туралы.

7.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызмтінің 2019 жылдың 3-тоқсанындағы қорытындылары бойынша есебін қарау.

8.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2019 жылғы 3-тоқсанда атқарған қызметін бағалау.

9.»Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның еншілес ұйымдарының байқау кеңестерінің құрамын өзгерту туралы

10.«Масальский ГОК» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Масальский ГОК» ЖШС-ға қатысушы ретінде «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ ұстанымын айқындау және шешімдер қабылдау мақсатында.

11.«LogicBusiness» ЖШС, «LogisInvestCapital» ЖШС, «ДАНА» инвестициялық үйі» ЖШС директорларының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

2019 жылғы 27 қыркүйекте «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 13 мәселесі қаралды:

1.«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2019-2023 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) 2019 жылғы 6 айдағы орындалуы туралы есепті қарау.

2.Жалғыз қатысушысы «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ болып табылатын «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС-ға тиесілі Қарағанды облысындағы Спасск мыс кен аймағында мысты, алтынды және ілеспе құрамдауыштарды барлауға жер қойнауын пайдалану құқығын «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС пайдасына иеліктен шығару туралы.

3.Алайғыр кен орны бойынша жер қойнауын пайдалануға 2018 жылғы 20 ақпандағы №4187-ТПИ және Алайғыр кен орнының Батыс учаскесі бойынша жер қойнауын пайдалануға 2018 жылғы 14 маусымдағы №5321-ПВ келісімшарттарына өзгерістер енгізу туралы.

4.Солтүстік Қатпар кен орны бойынша және Жоғарғы Қайрақты кен орны бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған 2002 жылғы 04 қарашадағы №1032 және 2016 жылғы 27 мамырдағы №4838-ТПИ келісімшарттарына өзгерістер енгізу туралы.

5.«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның Даму стратегиясын іске асыру бойынша Жол картасының 2019 жылғы 01 қыркүйектегі жағдай бойынша орындалуы жөніндегі ақпаратты қарау туралы.

6.«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған стратегиялық негізгі көрсеткіштерінің тізбесін және оларды есептеу әдістемесін бекіту туралы.

7.2019 жылдың 2-тоқсаны үшін «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның Тәуекелдер бойынша есебін бекіту туралы.

8.2019 жылғы 2-тоқсанның қорытындысы бойынша өзектілендірілген «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның шоғырландырылған Тәуекелдер тіркелімін және картасын бекіту туралы.

9.2019 жылғы 2-тоқсанның қорытындылары бойынша өзектілендірілген «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның Сыни тәуекелдерді басқару жөніндегі шоғырландырылған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

10.«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмысының кейбір мәселелері туралы.

11.«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицері лауазымына тағайындау үшін үміткерді қарау туралы.

12.«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқармасы шешімдер қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар, «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019 жылғы 1 жартыжылдықта жасалған мәмілелер туралы ақпаратты қарау туралы.

13.CEO және CFO тұрақты есептерінің үлгілерін бекіту туралы.

2019 жылғы 3 қыркүйекте «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 7 мәселесі қарастырылды:

 1.  «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 2-тоқсанға арналған болжалдарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.
 2. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның еншілес ұйымдарының Байқау кеңестерінің құрамын өзгерту туралы
 3. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқармасының мүшелері қызметінің  маңызды көрсеткіштерін және олардың 2019 жылға арналған нысаналы мәндерін жаңа редакцияда бекіту туралы.
 4. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ инвестициялық жобаларының іске асырылуын мониторингтеу жөніндегі 2019 жылдың 1-жартыжылдығы бойынша  жиынтық есебін қарау.
 5. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2019-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын» орындау жөніндегі 2019 жылдың 1-жартыжылдығы бойынша есепті қарау туралы
 6. «Taý-Ken Samuryq «ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің штат кестесін жаңа редакцияда қарастыру.
 7. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019 жылдың 1-жартыжылдығы бойынша ақпараттарды ашу процесстерінің тиімділігі мен ашықтығы жөніндегі есепті қарау.

2019 жылғы 26 шілдеде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 25 мәселесі қарастырылды:

1.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылға арналған жылдық есебін қарау.

2.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылға арналған Шоғырландырылған жылдық есебін бекіту.

3.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жарияланған акцияларын орналастыру туралы.

4.«Tin One Mining» АҚ қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Tin One Mining» АҚ-да «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС акционерінен сенімді басқару ретінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның ұстанымын белгілеу туралы.

5.»Тау-Кен Проект» БК» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

6.»Алайғыр» БК» ЖШС жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту және Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

7.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару жөніндегі регламентті жаңа редакцияда бекіту туралы.

8.Тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2019-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

9.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2019-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы.

10.«ШалкияЦинк ЛТД» АҚ бас инженері-Басқарушы директор Д.С. Агамянның өтінішін қарау.

11.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2019 жылдың 1 жартыжылдығында (1-2-тоқсан) атқарған қызметі туралы есепті қарау.

12.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2019 жылдың 1 жартыжылдығында (1-2-тоқсан) атқарған қызметін бағалау.

13.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі Аудиторының бос лауазымына кандидатураларды қарау.

14.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Бастамашылық ақпараттандыру саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.

15.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен оның еншілес ұйымдарының Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару жөніндегі 2019 жылға арналған іс-шаралар жоспарын қарау.

16.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплеанс-офицерінің 2019 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.

17.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының Мүшесін тағайындау туралы.

18.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директорының 2019 жылға арналған қызметінің уәждемелі маңызды көрсеткіштері мен олардың нысаналы мақсаттарын бекіту туралы.

19.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Іскерлік этика кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы.

20.»Алайғыр» БК» ЖШС Байқау кеңесінің құрамын өзгерту туралы.

21.«Tau-Ken Mining» ЖШс Директорын сайлау туралы.

22.«Silicon mining» директорының өкілеттік мерзімін ұзарту туралы.

23.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2019 жылға арналған мақсаттарын бекіту туралы.

24.»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.

25.»Алайғыр» БК» ЖШС Бас директоры Шабарханов Дастан Кеңгірбайұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Скаков Данел Мажынұлын тағайындау туралы.

201жылғы 16 шілдеде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 1 мәселесі қаралды:

1. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ШалкияЦинк ЛТД» Директорлар кеңесінің мүшесін таңдау туралы.

2019 жылғы 20 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 15 мәселесі қарастырылды:

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019-2023 жылдарға арналған Бизнес жоспарының орындалуы туралы 2019 жылғы 1-тоқсан бойынша есебін қарау.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 1-тоқсанға арналған болжалдарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

3. «KazzincHoldings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «KazzincHoldings» ЖШС-ға қатысушы ретінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұстанымын айқындау.

4. «SARECO» ЖШС Жарғысын өзгерту туралы.

5. «SARECO» ЖШС директоры Э.А. Пирматовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және еңбек шартын бұзу туралы.

6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшесі А.Ә. Сәдудің өкілеттігін тоқтату туралы.

7. Экономика және қаржы жөніндегі бас директор – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма Мүшесі Б.С. Қуаншалиевке «KazzincHoldings» инвестициялық комитеті мен «AltynTauKokshetau» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымында жұмыс істеуіне келісім беру.

8. «Тау-Кен Алтын» ЖШС Байқау кеңесі құрамының өзгеруі туралы.

9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметін қызметтің маңызды көрсеткіштерін орындау және олардың 2019 жылға арналған жеке жоспарларын бекіту негізінде бағалау.

10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019 жылдың 1-тоқсанына Тәуекелдер бойынша есебін бекіту туралы.

11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша өзектендірілген шоғырландырылған Тәуекелдер Тіркелімі мен Картасын бекіту туралы.

12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 2019 жылға арналған Сындарлы тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы (шоғырландырылған).

13. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы С.С. Чиняеваның өкілеттігін тоқтату туралы.

14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялары тобының құрылымынан шығаруға жататын активтерінің тізбесін бекіту туралы.

15. «Алайғыр» БК» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

2019 жылғы 18 сәуірде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай 12 мәселе қаралды:

1. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылға арналған жылдық есебін қарау.

2.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылға таза кірісін бөлу тәртібі мен бір қарапайым акциясы есебінен дивидендтің мөлшері туралы мәселелерді мақұлдау және Жалғыз акционерге қарауға енгізу туралы.

3.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені мақұлдау және Жалғыз акционерге қарауға енгізу туралы.

4. «SARECO» ЖШС Жарғысын өзгерту туралы.

5.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының 2019 жылға арналған қызметінің маңызды көрсеткіштерін қарау туралы.

6.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған Бюджетін қарау туралы.

7.«Tau-KenTemir» ЖШС Байқау кеңесінің құрамын өзгерту туралы.

8.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2019 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.

9.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.

10.Қуаншалиев Бауыржан Сейтжанұлын – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Экономика және қаржы жөніндегі бас директор – Басқарма мүшесі лауазымына тағайындау туралы.

11.«LogicBusiness» ЖШС, «LogicInvestCapital» ЖШС,«ДАНА» инвестициялық үйі» ЖШС тарату туралы.

12.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ инвестициялық жобаларын іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.

2019 жылғы 26 наурызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, онда мынадай 22 мәселе қаралды:

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018-2022 жылға арналған Бизнес жоспарының (Даму жоспары) 2018 жылдың 12 айында орындалуы туралы есепті қарау.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Даму стратегиясын іске асыру туралы есепті қарау туралы.

3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын алу бекіту және оны Жалғыз акционерге қарауға және бекітуге енгізу.

4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2019, 2020, 2021 жылдарға арналған шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептіліктеріне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтері төлемінің мөлшерін айқындау.

5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын қарау.

6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2019-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018 жылға арналған Тәуекелдер бойынша есебін бекіту туралы.

8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен (01/18 хаттама) бекітілген «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу және сыйақы беру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

9. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.

10. «Тау-Кен Прогресс» ЖШС Директорын сайлау туралы.

11. «TauKenMining» ЖШС Директорын қайта сайлау туралы.

12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының сандық құрамы, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерін бекіту, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы мүшелерінің лауазымдарын (грейдтер) және лауазымдық жалақыларының схемасын бағалау туралы.

13. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ басшы қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету туралы ережені бекіту туралы.

14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелері үшін қызметтің уәждемелік маңызды көрсеткіштерін бекіту және олардың 2019 жылға арналған нысаналы мәндері туралы.

15. Богуты учаскесінде құм құрамдас вольфрамды барлау, өндіру және қайта өңдеу жобасын мақұлдау туралы, «SHMinerals» ЖШС-мен бірге жарғылық капиталында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 20% қатысу үлесімен БК құруды көздейтін (M&A) мәмілелер.

16. Зыряновск қорғасын комбинатының «Ескі» қалдық қоймасының ҚМҚ жобасын мақұлдау туралы, «EurasianMineralstrade» ЖШС-мен бірге жарғылық капиталында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 10% қатысу үлесімен БК құруды көздейтін (M&A) мәмілелер.

17. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ тиесілі Оңтүстік-Мойынты алаңындағы алтын құрамдас кенді барлауға жер қойнауын пайдалану құқығын «AuraziaMining(Оуразия Майнинг)» пайдасына иеліктен айырыуды мақұлдау туралы.

18. «Масальский ТБК» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметі мәселелері бойынша «Масальский ТБК» ЖШС қатысушы ретінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның ұстанымын айқындау туралы.

19. «Солтүстік Қатпар» ЖШС жарғылық капиталын азайту туралы.

20.Жасалуына қызығушылық бар мәмілелер туралы ақпаратты қарау туралы.

21. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның бірқатар еншілес ұйымдарының Байқау кеңестерінің құрамын өзгерту туралы.

22. «Tau-KenTemir» ЖШС Бас директоры Скаков Данел Мажынұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Акбердин Рустам Александровичті «Tau-KenTemir» ЖШС Бас директоры лауазымына тағайындау туралы .

2019 жылғы 7 ақпанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, онда мынадай 23 мәселе қаралды:

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның қызметкерлерінің жалпы саны мен ұйымдық құрылымдарын бекіту туралы.

2. «Алайғыр» БК» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Жалғыз акционерінің 2019 жылға арналған болжамдарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның «SARECO» ЖШС жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін «АТЭК» ЖШС пайдасына иеліктен айыруды мақұлдау туралы.

5.«Silicon mining» ЖШС-ның шикізат базасын ұлғайтуды көздейтін САРЕХ жобаларын (Капиталды салым жобаларын) бекіту туралы.

6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның инвестициялық жобаларын іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2019 жылға арналған Шоғырландырылған картасы мен Тәуекелдер тізілімдемесін бекіту туралы.

8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.

9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 4-тоқсандағы қызметін бағалау.

10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы қызметі туралы есепті қарау.

11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы қызметін бағалау.

12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің құрамына сарапшы тағайындау туралы.

13. «Тау-Кен Жоба» ЖШС Бас директорын сайлау туралы.

14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2018 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.

15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2018 жылғы үшінші және төртінші тоқсандағы қызметі туралы есепті.

16. «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы қызметкерлерінің лауазымдарын бағалау қағидаларын бекіту туралы.

17. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 қарашадағы шешіміне (№ 10/18 хаттама) өзгерістер енгізу туралы.

18. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚЖалғыз акционерінің 2018 жылға болжамдарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

19. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018-2020 жылдарға арналған корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2018 жылдың 4-тоқсанында орындалуы туралы есепті қарау туралы.

20. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылдың ІІ-жарты жылдығына арналған Ақпараттың ашықтығы мен оның ашылу тиімділігі жөніндегі есепті қарау.

21. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының мерзімді есептерді (ақпараттарды) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесіне ұсыну тәртібі туралы ереженің күші жойылды деп тану туралы.

22. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 29 тамыздағы шешімімен (№ 10-14 хаттама) бекітілген, 2016 жылғы 8 қарашадағы өзгерістерімен (№ 09/16 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету туралы ереженің күші жойылды деп тану туралы.

23. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы мүшелері лауазымдарының сипаттамасын бекіту туралы.